Logo Search packages:      
Sourcecode: fdclone version File versions  Download package

lsparse.c

/*
 *  lsparse.c
 *
 *  parser for file list
 */

#ifdef   FD
#include "fd.h"
#else
#include "headers.h"
#include "depend.h"
#include "kctype.h"
#include "string.h"
#include "malloc.h"
#endif

#include "time.h"
#include "dirent.h"
#include "pathname.h"
#include "unixemu.h"
#include "device.h"
#include "parse.h"
#include "lsparse.h"

#ifdef   FD
#include "kconv.h"
#endif

#define   MAXSCORE     256
#define   IGNORETYPESYM      "-VMNLhC"
#define   SYMLINKSTR    "->"
#define   GNULINKSTR    "link to"
#ifdef   OLDPARSE
#define   LINESEP         '\t'
#else
#define   LINESEP         '\n'
#endif

typedef struct _name_t {
   CONST char *name;
   short len;
} name_t;
#define   DEFNAME(s)    {s, strsize(s)}

#ifdef   DEP_LSPARSE
static int NEAR readattr __P_((namelist *, CONST char *));
static int NEAR readdatestr __P_((CONST char *, CONST char *[], int));
static int NEAR readampm __P_((CONST char *));
#ifdef   OLDPARSE
static int NEAR countfield __P_((CONST char *, CONST u_char [], int, int *));
static char *NEAR getfield __P_((char *, CONST char *,
      int, CONST lsparse_t *, int));
static int NEAR readfileent __P_((namelist *,
      CONST char *, CONST lsparse_t *, int));
#else /* !OLDPARSE */
static char *NEAR checkspace __P_((CONST char *, int *));
# ifdef   DEP_FILECONV
static char *NEAR readfname __P_((CONST char *, int));
# else
#define   readfname     strndup2
# endif
# ifndef  NOSYMLINK
static char *NEAR readlinkname __P_((CONST char *, int));
# endif
static int NEAR readfileent __P_((namelist *,
      CONST char *, CONST char *, int, int));
#endif   /* !OLDPARSE */
static int NEAR dircmp __P_((CONST char *, CONST char *));
static char *NEAR pseudodir __P_((namelist *, namelist *, int));
#ifndef   OLDPARSE
static char **NEAR decodevar __P_((char *CONST *));
static int NEAR matchlist __P_((CONST char *, char *CONST *));
#endif

int (*lsintrfunc)__P_((VOID_A)) = NULL;

#ifndef   NOSYMLINK
static CONST name_t linklist[] = {
   DEFNAME(SYMLINKSTR),
   DEFNAME(GNULINKSTR),
};
#define   LINKLISTSIZ    arraysize(linklist)
#endif   /* !NOSYMLINK */
#ifndef   OLDPARSE
static CONST char sympairlist[] = "{}//!!";
static CONST char *autoformat[] = {
# if MSDOS
   "%*f\n%s %x %x %y-%m-%d %t %a",      /* LHa (v) */
   " %*f\n%s %x %x %d-%m-%y %t %a",  /* RAR (v) */
   "%a %u/%g %s %m %d %t %y %*f",      /* tar (traditional) */
   "%a %u/%g %s %y-%m-%d %t %*f",      /* tar (GNU >=1.12) */
   "%a %l %u %g %s %m %d %{yt} %*f",  /* ls or pax */
   "%a %u/%g %s %m %d %y %t %*f",      /* tar (kmtar) */
   " %s %y-%m-%d %t %*f",       /* zip */
   " %s %x %x %x %y-%m-%d %t %*f",      /* pkunzip */
   " %s %x %x %d %m %y %t %*f",    /* zoo */
   "%1x %12f %s %x %x %y-%m-%d %t %a", /* LHa (l) */
   " %f %s %x %x %d-%m-%y %t %a",      /* RAR (l) */
# else   /* !MSDOS */
   " %*f\n%s %x %x %d-%m-%y %t %a",  /* RAR (v) */
   "%a %u/%g %s %m %d %t %y %*f",      /* tar (SVR4) */
   "%a %u/%g %s %y-%m-%d %t %*f",      /* tar (GNU >=1.12) */
   "%a %l %u %g %s %m %d %{yt} %*f",  /* ls or pax */
   "%a %u/%g %s %x %m %d %{yt} %*f",  /* LHa (1.14<=) */
   " %s %m-%d-%y %t %*f",       /* zip */
   " %s %x %x %d %m %y %t %*f",    /* zoo */
   "%10a %u/%g %s %m %d %t %y %*f",  /* tar (UXP/DS) */
   "%9a %u/%g %s %m %d %t %y %*f",      /* tar (traditional) */
   "%9a %u/%g %s %x %m %d %{yt} %*f", /* LHa */
   "%a %u/%g %m %d %t %y %*f",     /* tar (IRIX) */
   " %f %s %x %x %d-%m-%y %t %a",      /* RAR (l) */
# endif   /* !MSDOS */
};
#define   AUTOFORMATSIZ      arraysize(autoformat)
#endif   /* !OLDPARSE */
#endif   /* DEP_LSPARSE */

static CONST char typesymlist[] = "dbclsp";
static CONST u_short typelist[] = {
   S_IFDIR, S_IFBLK, S_IFCHR, S_IFLNK, S_IFSOCK, S_IFIFO
};
#ifdef   DEP_LSPARSE
static CONST char *monthlist[] = {
   "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
   "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec",
};
#define   MONTHLISTSIZ      arraysize(monthlist)
static CONST char *weeklist[] = {
   "Sun", "Mon", "Tue",
   "Wed", "Thu", "Fri", "Sat",
};
#define   WEEKLISTSIZ    arraysize(weeklist)
static CONST char *amlist[] = {
   "AM", "a.m.",
};
#define   AMLISTSIZ     arraysize(amlist)
static CONST char *pmlist[] = {
   "PM", "p.m.",
};
#define   PMLISTSIZ     arraysize(pmlist)
static CONST name_t tzlist[] = {
   {"AHST", -10 * 60},
   {"HAST", -10 * 60},
   {"AKST", -9 * 60},
   {"YST", -9 * 60},
   {"YDT", -8 * 60},
   {"PST", -8 * 60},
   {"PDT", -7 * 60},
   {"MST", -7 * 60},
   {"MDT", -6 * 60},
   {"CST", -6 * 60},
   {"CDT", -5 * 60},
   {"EST", -5 * 60},
   {"EDT", -4 * 60},
   {"AST", -4 * 60},
   {"WST", -4 * 60},
   {"ADT", -3 * 60},
   {"WDT", -3 * 60},
   {"NST", -3 * 60 - 30},
   {"NDT", -2 * 60 - 30},
   {"FST", -2 * 60},
   {"FDT", -1 * 60},
   {"UT", 0},
   {"UCT", 0},
   {"UTC", 0},
   {"WET", 0},
   {"BST", +1 * 60},
   {"CET", +1 * 60},
   {"MET", +1 * 60},
   {"EET", +2 * 60},
   {"IST", +3 * 60 + 30},
   {"IDT", +4 * 60 + 30},
   {"SST", +8 * 60},
   {"HKT", +8 * 60},
   {"KST", +9 * 60},
   {"JST", +9 * 60},
   {"KDT", +10 * 60},
   {"NZST", +12 * 60},
};
#define   TZLISTSIZ     arraysize(tzlist)
#endif   /* DEP_LSPARSE */


u_int getfmode(c)
int c;
{
   int i;

   c = tolower2(c);
   for (i = 0; typesymlist[i]; i++)
      if (c == typesymlist[i]) return(typelist[i]);

   return((u_int)-1);
}

int getfsymbol(mode)
u_int mode;
{
   int i;

   for (i = 0; i < arraysize(typelist); i++)
      if ((mode & S_IFMT) == typelist[i]) return(typesymlist[i]);

   return('\0');
}

#ifdef   NOUID
int logical_access(mode)
u_int mode;
#else
int logical_access(mode, uid, gid)
u_int mode;
uid_t uid;
gid_t gid;
#endif
{
   int dir;

   dir = ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR);
#ifdef   NOUID
   mode >>= 6;
#else
   if (uid == geteuid()) mode >>= 6;
   else if (gid == getegid() || isgroupmember(gid)) mode >>= 3;
#endif
   if (dir && !(mode & F_ISEXE)) mode &= ~(F_ISRED | F_ISWRI);

   return(mode & 007);
}

#ifdef   DEP_LSPARSE
static int NEAR readattr(tmp, buf)
namelist *tmp;
CONST char *buf;
{
   int i, len;
   u_int n, mode;

   len = strlen(buf);
   if (len < 9) {
      mode = (tmp -> st_mode & S_IFMT) | S_IREAD_ALL | S_IWRITE_ALL;
      while (--len >= 0) {
         if ((n = getfmode(buf[len])) != (u_int)-1) {
            mode &= ~S_IFMT;
            mode |= n;
         }
         else switch (tolower2(buf[len])) {
            case 'a':
               mode |= S_ISVTX;
               break;
            case 'h':
               mode &= ~S_IREAD_ALL;
               break;
            case 'r':
            case 'o':
               mode &= ~S_IWRITE_ALL;
               break;
            case 'w':
            case '-':
            case '.':
            case ' ':
               break;
            case 'v':
               mode &= ~S_IFMT;
               mode |= S_IFIFO;
               break;
            default:
               return(0);
/*NOTREACHED*/
               break;
         }
      }
      if ((mode & S_IFMT) == S_IFDIR) mode |= S_IEXEC_ALL;
   }
   else {
      mode = tmp -> st_mode & S_IFMT;

      i = len - 9;
      if (buf[i] == 'r' || buf[i] == 'R') mode |= S_IRUSR;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'w' || buf[i] == 'W') mode |= S_IWUSR;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'x' || buf[i] == 'X') mode |= S_IXUSR;
      else if (buf[i] == 's') mode |= (S_IXUSR | S_ISUID);
      else if (buf[i] == 'S') mode |= S_ISUID;
      else if (buf[i] != '-') return(0);

      i++;
      if (buf[i] == 'r' || buf[i] == 'R') mode |= S_IRGRP;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'w' || buf[i] == 'W') mode |= S_IWGRP;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'x' || buf[i] == 'X') mode |= S_IXGRP;
      else if (buf[i] == 's') mode |= (S_IXGRP | S_ISGID);
      else if (buf[i] == 'S') mode |= S_ISGID;
      else if (buf[i] != '-') return(0);

      i++;
      if (buf[i] == 'r' || buf[i] == 'R') mode |= S_IROTH;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'w' || buf[i] == 'W') mode |= S_IWOTH;
      else if (buf[i] != '-') return(0);
      i++;
      if (buf[i] == 'x' || buf[i] == 'X') mode |= S_IXOTH;
      else if (buf[i] == 't') mode |= (S_IXOTH | S_ISVTX);
      else if (buf[i] == 'T') mode |= S_ISVTX;
      else if (buf[i] != '-') return(0);

      if (len >= 10 && !strchr2(IGNORETYPESYM, buf[len - 10])) {
         n = getfmode(buf[len - 10]);
         if (n == (u_int)-1) return(0);
         mode &= ~S_IFMT;
         mode |= n;
      }
   }
   tmp -> st_mode = mode;

   return(len);
}

static int NEAR readdatestr(s, list, max)
CONST char *s, *list[];
int max;
{
   int i;

   for (i = 0; i < max; i++) if (!strncasecmp2(s, list[i], 3)) return(i);

   return(-1);
}

static int NEAR readampm(s)
CONST char *s;
{
   int i;

   for (i = 0; i < AMLISTSIZ; i++)
      if (!strcasecmp2(s, amlist[i])) return(0);
   for (i = 0; i < PMLISTSIZ; i++)
      if (!strcasecmp2(s, pmlist[i])) return(1);

   return(-1);
}

VOID initlist(namep, name)
namelist *namep;
CONST char *name;
{
   namep -> name = strdup2(name);
   namep -> ent = 0;
   namep -> st_mode = (S_IREAD_ALL | S_IWUSR | S_IFREG);
   namep -> st_nlink = 1;
#ifndef   NOUID
   namep -> st_uid = (uid_t)-1;
   namep -> st_gid = (gid_t)-1;
#endif
#ifndef   NOSYMLINK
   namep -> linkname = NULL;
#endif
#ifdef   HAVEFLAGS
   namep -> st_flags = 0;
#endif
   namep -> st_size = (off_t)0;
   namep -> st_mtim = (time_t)0;
   namep -> flags = (F_ISRED | F_ISWRI);
   namep -> tmpflags = F_STAT;
}

VOID todirlist(namep, mode)
namelist *namep;
u_int mode;
{
   if (mode == (u_int)-1) mode = S_IEXEC_ALL;
   else {
      namep -> st_mode &= S_IFMT;
      mode &= ~S_IFMT;
   }
   namep -> st_mode &= ~S_IFMT;
   namep -> st_mode |= (S_IFDIR | mode);

   if (!(namep -> st_size)) namep -> st_size = DEV_BSIZE;
   namep -> flags |= (F_ISEXE | F_ISDIR);
}

#ifdef   OLDPARSE
static int NEAR countfield(line, sep, field, eolp)
CONST char *line;
CONST u_char sep[];
int field, *eolp;
{
   int i, j, f, s, sp;

   f = -1;
   s = 1;
   sp = (int)sep[0];

   for (i = j = 0; line[i]; i++) {
      if (sp != SEP_NONE && i >= sp) {
         j++;
         sp = (j < MAXLSPARSESEP) ? (int)sep[j] : SEP_NONE;
         for (; sp == SEP_NONE || i < sp; i++)
            if (!isblank2(line[i])) break;
         if (f < 0) f = 1;
         else f++;
         s = 0;
      }
      else if (isblank2(line[i])) s = 1;
      else if (s) {
         f++;
         s = 0;
      }

      if (field < 0) continue;
      else if (f > field) return(-1);
      else if (f == field) {
         if (eolp) {
            for (j = i; line[j]; j++) {
               if ((sp != SEP_NONE && j >= sp)
               || isblank2(line[j]))
                  break;
            }
            *eolp = j;
         }
         return(i);
      }
   }

   return((field < 0) ? f : -1);
}

static char *NEAR getfield(buf, line, skip, list, no)
char *buf;
CONST char *line;
int skip;
CONST lsparse_t *list;
int no;
{
   CONST char *cp;
   char *tmp;
   int i, f, eol;

   *buf = '\0';
   f = (list -> field[no] != FLD_NONE)
      ? (int)(list -> field[no]) - skip : -1;

   if (f < 0 || (i = countfield(line, list -> sep, f, &eol)) < 0)
      return(buf);
   cp = &(line[i]);

   i = (int)(list -> delim[no]);
   if (i >= 128) {
      i -= 128;
      if (&(cp[i]) < &(line[eol])) cp += i;
      else return(buf);
   }
   else if (i && (!(cp = strchr2(cp, i)) || ++cp >= &(line[eol])))
      return(buf);

   i = (int)(list -> width[no]);
   if (i >= 128) i -= 128;
   else if (i) {
      if ((tmp = strchr2(cp, i))) i = tmp - cp;
      else i = &(line[eol]) - cp;
   }
   if (!i || &(cp[i]) > &(line[eol])) i = &(line[eol]) - cp;
   strncpy2(buf, cp, i);

   return(buf);
}

static int NEAR readfileent(tmp, line, list, max)
namelist *tmp;
CONST char *line;
CONST lsparse_t *list;
int max;
{
# ifndef  NOUID
   uidtable *up;
   gidtable *gp;
   uid_t uid;
   gid_t gid;
# endif
   struct tm tm, *tp;
   time_t t;
   off_t n;
   int i, skip;
   char *cp, *buf;

   i = countfield(line, list -> sep, -1, NULL);
   skip = (max > i) ? max - i : 0;
   buf = malloc2(strlen(line) + 1);

   initlist(tmp, NULL);
   tmp -> st_mode = 0;
   tmp -> flags = 0;
   getfield(buf, line, skip, list, F_NAME);
   if (!*buf) {
      free2(buf);
      return(-1);
   }
# if MSDOS
# ifdef  BSPATHDELIM
   for (i = 0; buf[i]; i++) if (buf[i] == '/') buf[i] = _SC_;
# else
   for (i = 0; buf[i]; i++) {
      if (buf[i] == '\\') buf[i] = _SC_;
      else if (iskanji1(buf, i)) i++;
   }
# endif
# endif   /* MSDOS */
   if (isdelim(buf, i = (int)strlen(buf) - 1)) {
      if (i > 0) buf[i] = '\0';
      tmp -> st_mode |= S_IFDIR;
   }
   tmp -> name = strdup2(buf);

   getfield(buf, line, skip, list, F_MODE);
   readattr(tmp, buf);
   if (!(tmp -> st_mode & S_IFMT)) tmp -> st_mode |= S_IFREG;
   if (s_isdir(tmp)) tmp -> flags |= F_ISDIR;
   else if (s_islnk(tmp)) tmp -> flags |= F_ISLNK;
   else if (s_ischr(tmp) || s_isblk(tmp)) tmp -> flags |= F_ISDEV;

# ifndef  NOUID
   getfield(buf, line, skip, list, F_UID);
   if (sscanf2(buf, "%-<*d%$", sizeof(uid), &uid)) tmp -> st_uid = uid;
   else tmp -> st_uid = ((up = finduid(0, buf))) ? up -> uid : (uid_t)-1;
   getfield(buf, line, skip, list, F_GID);
   if (sscanf2(buf, "%-<*d%$", sizeof(gid), &gid)) tmp -> st_gid = gid;
   else tmp -> st_gid = ((gp = findgid(0, buf))) ? gp -> gid : (gid_t)-1;
# endif
   getfield(buf, line, skip, list, F_SIZE);
   tmp -> st_size = (sscanf2(buf, "%qd%$", &n)) ? n : (off_t)0;

   getfield(buf, line, skip, list, F_MON);
   if ((i = readdatestr(buf, monthlist, MONTHLISTSIZ)) >= 0)
      tm.tm_mon = i;
   else if ((i = atoi2(buf)) >= 1 && i < 12) tm.tm_mon = i - 1;
   else tm.tm_mon = 0;
   getfield(buf, line, skip, list, F_DAY);
   tm.tm_mday = ((i = atoi2(buf)) >= 1 && i < 31) ? i : 1;
   getfield(buf, line, skip, list, F_YEAR);
   if (!*buf) tm.tm_year = 1970;
   else if ((i = atoi2(buf)) >= 0) tm.tm_year = i;
   else if (list -> field[F_YEAR] == list -> field[F_TIME]
   && strchr2(buf, ':')) {
      t = time2();
# ifdef   DEBUG
      _mtrace_file = "localtime(start)";
      tp = localtime(&t);
      if (_mtrace_file) _mtrace_file = NULL;
      else {
         _mtrace_file = "localtime(end)";
         malloc(0); /* dummy malloc */
      }
# else
      tp = localtime(&t);
# endif
      tm.tm_year = tp -> tm_year;
      if (tm.tm_mon > tp -> tm_mon
      || (tm.tm_mon == tp -> tm_mon && tm.tm_mday > tp -> tm_mday))
         tm.tm_year--;
   }
   else tm.tm_year = 1970;
   if (tm.tm_year < 1900 && (tm.tm_year += 1900) < 1970)
      tm.tm_year += 100;
   tm.tm_year -= 1900;

   getfield(buf, line, skip, list, F_TIME);
   if (!(cp = sscanf2(buf, "%d", &i)) || i > 23)
      tm.tm_hour = tm.tm_min = tm.tm_sec = 0;
   else {
      tm.tm_hour = i;
      if (!(cp = sscanf2(cp, ":%d", &i)) || i > 59)
         tm.tm_min = tm.tm_sec = 0;
      else {
         tm.tm_min = i;
         if (!sscanf2(cp, ":%d%$", &i) || i > 60) tm.tm_sec = 0;
         else tm.tm_sec = i;
      }
   }

   tmp -> st_mtim = timelocal2(&tm);
   tmp -> flags |= logical_access2(tmp);
   free2(buf);

   return(0);
}

#else /* !OLDPARSE */

static char *NEAR checkspace(s, scorep)
CONST char *s;
int *scorep;
{
   int i;

   if (isblank2(*s)) {
      (*scorep)++;
      s = skipspace(&(s[1]));
   }
   for (i = 0; s[i]; i++) {
      if (isblank2(s[i])) {
         (*scorep)++;
         for (i++; isblank2(s[i]); i++) /*EMPTY*/;
         if (!s[i]) break;
         *scorep += 4;
      }
   }

   return(strndup2(s, i));
}

# ifdef   DEP_FILECONV
static char *NEAR readfname(s, len)
CONST char *s;
int len;
{
   char *cp, *tmp;

   cp = strndup2(s, len);
   tmp = newkanjiconv(cp, fnamekcode, DEFCODE, L_FNAME);
   if (tmp != cp) free2(cp);

   return(tmp);
}
# endif   /* DEP_FILECONV */

# ifndef  NOSYMLINK
static char *NEAR readlinkname(s, len)
CONST char *s;
int len;
{
   int i;

   for (i = 0; i < LINKLISTSIZ; i++) {
      if (linklist[i].len > len) continue;
      if (!strncmp(s, linklist[i].name, linklist[i].len)) {
         s += linklist[i].len;
         return(skipspace(s));
      }
   }

   return(NULL);
}
# endif   /* !NOSYMLINK */

static int NEAR readfileent(tmp, line, form, skip, flags)
namelist *tmp;
CONST char *line, *form;
int skip, flags;
{
# ifndef  NOUID
   uidtable *up;
   gidtable *gp;
   uid_t uid;
   gid_t gid;
# endif
# ifndef  NOSYMLINK
   CONST char *line2, *lname;
# endif
   struct tm tm, *tp;
   time_t t;
   off_t size, frac, unit;
   CONST char *s, *lastform;
   char *cp, *buf, *eol, *rawbuf;
   u_int mode;
   int i, n, ch, l, len, pm, maj, min, hit, err, err2, retr, score;

   if (skip && skip > strlen(form)) return(-1);

   initlist(tmp, NULL);
   tmp -> st_mode &= ~S_IFREG;
   tmp -> flags = 0;
   tm.tm_year = tm.tm_mon = tm.tm_mday = -1;
   tm.tm_hour = tm.tm_min = tm.tm_sec = -1;
   pm = maj = min = -1;
   mode = (u_int)-1;
   score = 0;

   while (*(lastform = form)) if (isblank2(*form)) {
      line = skipspace(line);
      form++;
   }
   else if (*form == '\n') {
      if (*line != *(form++)) score += 20;
      else line++;
      line = skipspace(line);
   }
   else if (*form != '%' || *(++form) == '%') {
      ch = *(form++);
      if (skip) {
         skip--;
         continue;
      }
      if (*line != ch) score += 10;
      else line++;
   }
   else {
      ch = '\0';
      if (*form == '*') {
         form++;
         for (i = 0; line[i]; i++) if (line[i] == '\n') break;
         len = i;
      }
      else if (!(cp = sscanf2(form, "%+d", &len))) len = -1;
      else {
         form = cp;
         for (i = 0; i < len; i++) if (!line[i]) break;
         len = i;
         ch = -1;
      }

      for (n = 0; n < strsize(sympairlist); n++)
         if (*form == sympairlist[n++]) break;

      s = form++;
      if (n >= strsize(sympairlist)) l = 1;
      else {
         form = strchr2(form, sympairlist[n]);
         if (!form || form <= &(s[1])) {
            free2(tmp -> name);
# ifndef  NOSYMLINK
            free2(tmp -> linkname);
# endif
            return(-1);
         }
         l = ++form - s;
         if (*s == '{') {
            s++;
            l -= 2;
         }
      }

      if (skip) {
         skip--;
         continue;
      }

      if (len < 0) {
         if (!isblank2(*form)
         && (*form != '%' || form[1] == '%'))
            ch = *form;
         for (len = 0; line[len]; len++) {
            if (ch) {
               if (ch == line[len]) break;
            }
            else if (isblank2(line[len])) break;
         }
      }

      rawbuf = strndup2(line, len);
      hit = err = err2 = retr = 0;
      buf = checkspace(rawbuf, &err);
      for (i = 0; i < l; i++) switch (s[i]) {
         case 'a':
            if (readattr(tmp, buf)) {
               hit++;
               mode = tmp -> st_mode;
            }
            break;
         case 'l':
            if ((n = atoi2(buf)) < 0) break;
            tmp -> st_nlink = n;
            hit++;
            break;
         case 'u':
# ifndef  NOUID
            cp = sscanf2(buf, "%-<*d%$",
               sizeof(uid), &uid);
            if (cp) tmp -> st_uid = uid;
            else if ((up = finduid(0, buf)))
               tmp -> st_uid = up -> uid;
# endif
            hit++;
            break;
         case 'g':
# ifndef  NOUID
            cp = sscanf2(buf, "%-<*d%$",
               sizeof(gid), &gid);
            if (cp) tmp -> st_gid = gid;
            else if ((gp = findgid(0, buf)))
               tmp -> st_gid = gp -> gid;
# endif
            hit++;
            break;
         case 's':
            if (buf[0] == '-' && !buf[1]) {
               hit++;
               break;
            }
            if (!(cp = sscanf2(buf, "%qd", &size))) break;
            unit = (off_t)1024 * (off_t)1024 * (off_t)1024;
            frac = (off_t)0;
            if (*cp == '.') {
               for (cp++; isdigit2(*cp); cp++) {
                  unit /= (off_t)10;
                  frac += unit * (*cp - '0');
               }
            }
            n = toupper2(*cp);
            if (n == 'K') {
               size *= (off_t)1024;
               size += frac /
                  ((off_t)1024 * (off_t)1024);
            }
            else if (n == 'M') {
               size *= (off_t)1024 * (off_t)1024;
               size += frac / (off_t)1024;
            }
            else if (n == 'G') {
               size *= (off_t)1024 *
                  (off_t)1024 * (off_t)1024;
               size += frac;
            }
            else n = '\0';
            if (n && toupper2(*(++cp)) == 'B') cp++;
            if (*cp) err2++;
            tmp -> st_size = size;
            hit++;
            break;
         case 'y':
            if ((n = atoi2(buf)) < 0) break;
            tm.tm_year = n;
            hit++;
            break;
         case 'm':
            n = readdatestr(buf, monthlist, MONTHLISTSIZ);
            if (n >= 0) tm.tm_mon = n;
            else if ((n = atoi2(buf)) >= 1 && n <= 12)
               tm.tm_mon = n - 1;
            else break;
            hit++;
            break;
         case 'd':
            if ((n = atoi2(buf)) < 1 || n > 31) break;
            tm.tm_mday = n;
            hit++;
            break;
         case 'w':
            n = readdatestr(buf, weeklist, WEEKLISTSIZ);
            if (n < 0) break;
            hit++;
            break;
         case 't':
            if (!(cp = sscanf2(buf, "%d", &n)) || n > 23)
               break;
            tm.tm_hour = n;
            hit++;
            if (!(cp = sscanf2(cp, ":%d", &n)) || n > 59) {
               tm.tm_min = tm.tm_sec = 0;
               err2++;
               break;
            }
            tm.tm_min = n;
            if (*cp != ':') n = 0;
            else if (!(cp = sscanf2(&(cp[1]), "%d", &n))
            || n > 60) {
               tm.tm_sec = 0;
               break;
            }
            tm.tm_sec = n;
            if (!*cp) /*EMPTY*/;
            else if ((n = readampm(cp)) >= 0) pm = n;
            else err2++;
            break;
         case 'p':
            if ((n = readampm(buf)) < 0) break;
            pm = n;
            hit++;
            break;
         case 'B':
            if ((n = atoi2(buf)) < 0) break;
            maj = n;
            hit++;
            break;
         case 'b':
            if ((n = atoi2(buf)) < 0) break;
            min = n;
            hit++;
            break;
         case 'L':
            if (hit) break;
            eol = &(rawbuf[len]);
            for (n = 0; n < len; n++) {
               cp = &(rawbuf[n]);
# ifdef   BSPATHDELIM
               if (*cp == '/') *cp = _SC_;
# else   /* !BSPATHDELIM */
# if MSDOS
               if (*cp == '\\') *cp = _SC_;
               else if (iskanji1(rawbuf, n)) {
                  n++;
                  continue;
               }
# endif
# endif   /* !BSPATHDELIM */
               if (!isblank2(*cp)) continue;
               cp = skipspace(&(cp[1]));
               if (cp >= eol) {
                  if (!ch) n = len;
                  break;
               }
            }
            while (isdelim(rawbuf, n - 1)) n--;
            if (n <= 0) break;
# ifndef  NOSYMLINK
            free2(tmp -> linkname);
            tmp -> linkname = readfname(rawbuf, n);
# endif
            tmp -> st_mode &= ~S_IFMT;
            tmp -> st_mode |= S_IFLNK;
            hit++;
            err = 0;
            break;
         case '/':
            n = l - ++i;
            if ((cp = memchr2(&(s[i]), '/', n)))
               n = cp - &(s[i]);
            if (strncasecmp2(buf, &(s[i]), n) || buf[n])
               /*EMPTY*/;
            else {
               todirlist(tmp, mode);
               hit++;
            }
            i += n;
            break;
         case '!':
            n = l - ++i;
            if ((cp = memchr2(&(s[i]), '!', n)))
               n = cp - &(s[i]);
            if (strncasecmp2(buf, &(s[i]), n) || buf[n])
               retr++;
            else form = lastform;
            hit++;
            i += n;
            break;
         case 'f':
            eol = &(rawbuf[len]);
# ifndef  NOSYMLINK
            lname = NULL;
# endif
            for (n = 0; n < len; n++) {
               cp = &(rawbuf[n]);
# ifdef   BSPATHDELIM
               if (*cp == '/') *cp = _SC_;
# else   /* !BSPATHDELIM */
# if MSDOS
               if (*cp == '\\') *cp = _SC_;
               else if (iskanji1(rawbuf, n)) {
                  n++;
                  continue;
               }
# endif
# endif   /* !BSPATHDELIM */
               if (!isblank2(*cp)) continue;
               cp = skipspace(&(cp[1]));
               if (cp >= eol) {
                  if (!ch) n = len;
                  break;
               }
# ifndef  NOSYMLINK
               lname = readlinkname(cp, eol - cp);
               if (lname) break;
# endif
            }
# ifndef  NOSYMLINK
            line2 = &(line[n]);
# endif
            if (isdelim(rawbuf, n - 1)) {
               todirlist(tmp, mode);
               while (isdelim(rawbuf, --n - 1))
                  /*EMPTY*/;
            }
            if (n <= 0) break;
            free2(tmp -> name);
            tmp -> name = readfname(rawbuf, n);
            if (!(flags & LF_NOTRAVERSE)) /*EMPTY*/;
            else if (strdelim(tmp -> name, 0)) {
               hit = -1;
               break;
            }
            hit++;
            err = 0;
# ifndef  NOSYMLINK
            if (!lname) break;
            line2 = skipspace(line2);
            if (ch && line2 >= &(line[len])) break;
            lname = &(line[lname - rawbuf]);
            for (n = 0; lname[n]; n++)
               if (isblank2(lname[n])) break;
            if (n) {
               free2(tmp -> linkname);
               tmp -> linkname = readfname(lname, n);
               tmp -> st_mode &= ~S_IFMT;
               tmp -> st_mode |= S_IFLNK;
               n = &(lname[n]) - line;
               if (n > len) len = n;
            }
# endif
            break;
         case 'x':
            hit++;
            err = 0;
            break;
         default:
            hit = -1;
            break;
      }

      free2(buf);
      free2(rawbuf);

      if (hit < 0) {
         free2(tmp -> name);
# ifndef  NOSYMLINK
         free2(tmp -> linkname);
# endif
         return(hit);
      }

      if (!hit) score += 5;
      else if (hit <= err2) score += err2;
      score += err;
      if (!retr) {
         line += len;
         if (!ch) line = skipspace(line);
      }
   }

   if (score >= MAXSCORE || !(tmp -> name) || !*(tmp -> name)) {
      free2(tmp -> name);
# ifndef  NOSYMLINK
      free2(tmp -> linkname);
# endif
      return(MAXSCORE);
   }

   if (!(tmp -> st_mode & S_IFMT)) tmp -> st_mode |= S_IFREG;
   if (s_isdir(tmp)) tmp -> flags |= F_ISDIR;
   else if (s_islnk(tmp)) tmp -> flags |= F_ISLNK;
   else if (s_ischr(tmp) || s_isblk(tmp)) {
      tmp -> flags |= F_ISDEV;
      if (maj >= 0 || min >= 0) {
         if (maj < 0) maj = 0;
         if (min < 0) min = 0;
         tmp -> st_size = makedev(maj, min);
      }
   }

   if (tm.tm_year < 0) {
      t = time2();
# ifdef   DEBUG
      _mtrace_file = "localtime(start)";
      tp = localtime(&t);
      if (_mtrace_file) _mtrace_file = NULL;
      else {
         _mtrace_file = "localtime(end)";
         malloc(0); /* dummy malloc */
      }
# else
      tp = localtime(&t);
# endif
      tm.tm_year = tp -> tm_year;
      if (tm.tm_mon < 0 || tm.tm_mday < 0) tm.tm_year = 1970 - 1900;
      else if (tm.tm_mon > tp -> tm_mon
      || (tm.tm_mon == tp -> tm_mon && tm.tm_mday > tp -> tm_mday))
         tm.tm_year--;
   }
   else {
      if (tm.tm_year < 1900 && (tm.tm_year += 1900) < 1970)
         tm.tm_year += 100;
      tm.tm_year -= 1900;
   }
   if (tm.tm_mon < 0) tm.tm_mon = 0;
   if (tm.tm_mday < 0) tm.tm_mday = 1;
   if (tm.tm_hour < 0) tm.tm_hour = 0;
   else if (pm > 0) tm.tm_hour = (tm.tm_hour % 12) + 12;
   else if (!pm) tm.tm_hour %= 12;
   if (tm.tm_min < 0) tm.tm_min = 0;
   if (tm.tm_sec < 0) tm.tm_sec = 0;
   tmp -> st_mtim = timelocal2(&tm);
   tmp -> flags |= logical_access2(tmp);

   return(score);
}
#endif   /* !OLDPARSE */

static int NEAR dircmp(s1, s2)
CONST char *s1, *s2;
{
   int i, j;

   for (i = j = 0; s2[j]; i++, j++) {
      if (s1[i] == s2[j]) {
#ifdef   BSPATHDELIM
         if (iskanji1(s1, i) && (s1[++i] != s2[++j] || !s2[j]))
            return(s1[i] - s2[j]);
#endif
         continue;
      }
      if (s1[i] != _SC_ || s2[j] != _SC_) return(s1[i] - s2[j]);
      while (s1[i + 1] == _SC_) i++;
      while (s2[j + 1] == _SC_) j++;
   }

   return(s1[i]);
}

int dirmatchlen(s1, s2)
CONST char *s1, *s2;
{
   int i, j;

   for (i = j = 0; s1[i]; i++, j++) {
      if (s1[i] == s2[j]) {
#ifdef   BSPATHDELIM
         if (iskanji1(s1, i)) {
            if (s1[++i] != s2[++j]) return(0);
            if (s1[i]) continue;
            if (s2[j]) j++;
            break;
         }
#endif
         continue;
      }
      if (s1[i] != _SC_ || s2[j] != _SC_) return(0);
      while (s1[i + 1] == _SC_) i++;
      while (s2[j + 1] == _SC_) j++;
   }
   if (s2[j] && s2[j] != _SC_) {
      for (j = 0; s1[j] == _SC_; j++) /*EMPTY*/;
      return((i == j) ? 1 : 0);
   }
   if (i && s2[j]) while (s2[j + 1] == _SC_) j++;

   return(j);
}

static char *NEAR pseudodir(namep, list, max)
namelist *namep, *list;
int max;
{
   char *cp, *next;
   int i, len;
   u_short ent;

   for (cp = namep -> name; (next = strdelim(cp, 0)); cp = ++next) {
      while (next[1] == _SC_) next++;
      if (!next[1]) break;
      len = next - namep -> name;
      if (!len) len++;
      for (i = 0; i < max; i++) {
         if (isdir(&(list[i]))
         && len == dirmatchlen(list[i].name, namep -> name))
            break;
      }
      if (i >= max) return(strndup2(namep -> name, len));
      if (strncmp(list[i].name, namep -> name, len)) {
         list[i].name = realloc2(list[i].name, len + 1);
         strncpy2(list[i].name, namep -> name, len);
      }
   }

   if (isdir(namep) && !isdotdir(namep -> name))
   for (i = 0; i < max; i++) {
      if (isdir(&(list[i]))
      && !dircmp(list[i].name, namep -> name)) {
         cp = list[i].name;
         ent = list[i].ent;
         memcpy((char *)&(list[i]),
            (char *)namep, sizeof(*list));
         list[i].name = cp;
         list[i].ent = ent;
         return(NULL);
      }
   }

   return(vnullstr);
}

#ifndef   OLDPARSE
static char **NEAR decodevar(argv)
char *CONST *argv;
{
   char **new;
   int n, max;

   max = countvar(argv);
   new = (char **)malloc2((max + 1) * sizeof(char *));
   for (n = 0; n < max; n++) new[n] = decodestr(argv[n], NULL, 0);
   new[n] = NULL;

   return(new);
}

static int NEAR matchlist(s, argv)
CONST char *s;
char *CONST *argv;
{
# ifndef  PATHNOCASE
   int duppathignorecase;
# endif
   reg_t *re;
   CONST char *s1, *s2;
   char *new;
   int i, len, ret;

   if (!argv) return(0);
# ifndef  PATHNOCASE
   duppathignorecase = pathignorecase;
   pathignorecase = 0;
# endif

   ret = 0;
   for (i = 0; !ret && argv[i]; i++) {
      s1 = argv[i];
      s2 = s;
      if (!isblank2(s1[0])) s2 = skipspace(s2);
      len = strlen(s1);
      if (!len || isblank2(s1[len - 1])) new = strdup2(s2);
      else {
         len = strlen(s2);
         for (len--; len >= 0; len--)
            if (!isblank2(s2[len])) break;
         new = strndup2(s2, ++len);
      }
      re = regexp_init(s1, -1);
      ret = regexp_exec(re, new, 0);
      free2(new);
      regexp_free(re);
   }
# ifndef  PATHNOCASE
   pathignorecase = duppathignorecase;
# endif

   return(ret);
}
#endif   /* !OLDPARSE */

int parsefilelist(vp, list, namep, linenop, func)
VOID_P vp;
CONST lsparse_t *list;
namelist *namep;
int *linenop;
char *(*func)__P_((VOID_P));
{
#ifdef   OLDPARSE
   int max;
#else
   static char **formlist = NULL;
   static char **lign = NULL;
   static char **lerr = NULL;
   namelist tmp;
   CONST char *form;
   char *form0, *form2;
   short *scorelist;
   int nf, na, ret, skip;
#endif
   static char **lvar = NULL;
   char *cp;
   int i, score, len, nline, needline;

   if (!vp) {
      freevar(lvar);
      lvar = NULL;
#ifndef   OLDPARSE
      freevar(formlist);
      freevar(lign);
      freevar(lerr);
      if (!list || !(list -> format)) formlist = lign = lerr = NULL;
      else {
         formlist = decodevar(list -> format);
         lign = decodevar(list -> lignore);
         lerr = decodevar(list -> lerror);
      }
#endif
      return(0);
   }

#ifndef   OLDPARSE
   if (!formlist || !*formlist) return(-3);
#endif
   if (!(nline = countvar(lvar))) {
      lvar = (char **)realloc2(lvar, (nline + 2) * sizeof(char *));
      if (!(lvar[nline] = (*func)(vp))) return(-1);
      lvar[++nline] = NULL;
   }

   if (lsintrfunc && (*lsintrfunc)()) return(-2);
#ifndef   OLDPARSE
   if (matchlist(lvar[0], lign)) {
      free2(lvar[0]);
      memmove((char *)(&(lvar[0])),
         (char *)(&(lvar[1])), nline * sizeof(*lvar));
      (*linenop)++;
      return(0);
   }
   if (matchlist(lvar[0], lerr)) return(-3);
#endif

#ifdef   OLDPARSE
   max = 0;
   for (i = 0; i < MAXLSPARSEFIELD; i++) {
      if (list -> field[i] == FLD_NONE) continue;
      if ((int)(list -> field[i]) > max)
         max = (int)(list -> field[i]);
   }
#else
   nf = countvar(formlist);
   scorelist = (short *)malloc2(nf * sizeof(short));
   for (i = 0; i < nf; i++) scorelist[i] = MAXSCORE;
   nf = na = skip = 0;
   form0 = NULL;
   ret = 1;
#endif
   namep -> name = NULL;
#ifndef   NOSYMLINK
   namep -> linkname = NULL;
#endif

   needline = 0;
   for (;;) {
#ifdef   OLDPARSE
      needline = list -> lines;
#else /* !OLDPARSE */
# ifdef   FAKEUNINIT
      form2 = NULL;      /* fake for -Wuninitialized */
# endif
      if (formlist[nf]) form = form2 = formlist[nf];
      else if (scorelist[0] < MAXSCORE) {
         ret = scorelist[0] + 1;
         score = 0;
         break;
      }
      else if (na < AUTOFORMATSIZ) form = autoformat[na++];
      else {
         if (!form0)
            form0 = decodestr(list -> format[0], NULL, 0);
         form = form0;
         skip++;
      }

      needline = 1;
      for (i = 0; form[i]; i++) if (form[i] == '\n') needline++;
#endif   /* !OLDPARSE */

      if (nline < needline) {
         lvar = (char **)realloc2(lvar,
            (needline + 1) * sizeof(char *));
         for (; nline < needline; nline++)
            if (!(lvar[nline] = (*func)(vp))) break;
         lvar[nline] = NULL;
         if (nline < needline) {
#ifndef   OLDPARSE
            if (needline > 1 && na < AUTOFORMATSIZ) {
               if (!formlist[nf]) continue;
               free2(formlist[nf]);
               for (i = nf; formlist[i]; i++)
                  formlist[i] = formlist[i + 1];
               continue;
            }
            free2(namep -> name);
            namep -> name = NULL;
# ifndef  NOSYMLINK
            free2(namep -> linkname);
            namep -> linkname = NULL;
# endif
            free2(form0);
            free2(scorelist);
#endif   /* !OLDPARSE */
            *linenop += nline;
            return(-1);
         }
      }

      for (i = len = 0; i < needline; i++)
         len += strlen(lvar[i]) + 1;
      cp = malloc2(len + 1);
      for (i = len = 0; i < needline; i++) {
         strcpy2(&(cp[len]), lvar[i]);
         len += strlen(lvar[i]);
         cp[len++] = LINESEP;
      }
      if (len > 0) len--;
      cp[len] = '\0';

#ifdef   OLDPARSE
      score = readfileent(namep, cp, list, max);
      free2(cp);
      break;
/*NOTREACHED*/
#else /* !OLDPARSE */
      score = readfileent(&tmp, cp, form, skip, list -> flags);
      free2(cp);

      if (score < 0) {
         if (formlist[nf]) {
            free2(formlist[nf]);
            for (i = nf; formlist[i]; i++)
               formlist[i] = formlist[i + 1];
         }
         else if (na >= AUTOFORMATSIZ) break;
         continue;
      }

      if (!formlist[nf]) {
         if (score < scorelist[0]) i = 0;
      }
      else {
         for (i = 0; i < nf; i++) if (score < scorelist[i]) {
            memmove((char *)(&(formlist[i + 1])),
               (char *)(&(formlist[i])),
               (nf - i) * sizeof(*formlist));
            memmove((char *)(&(scorelist[i + 1])),
               (char *)(&(scorelist[i])),
               (nf - i) * sizeof(*scorelist));
            break;
         }
         scorelist[i] = score;
         formlist[i] = form2;
         nf++;
      }

      if (score >= MAXSCORE);
      else if (!i) {
         free2(namep -> name);
# ifndef  NOSYMLINK
         free2(namep -> linkname);
# endif
         memcpy((char *)namep, (char *)&tmp, sizeof(*namep));
      }
      else {
         free2(tmp.name);
# ifndef  NOSYMLINK
         free2(tmp.linkname);
# endif
      }

      if (!score) break;
#endif   /* !OLDPARSE */
   }

#ifndef   OLDPARSE
   if (score < 0) {
      free2(namep -> name);
      namep -> name = NULL;
# ifndef  NOSYMLINK
      free2(namep -> linkname);
      namep -> linkname = NULL;
# endif
   }
#endif   /* !OLDPARSE */
   if (lvar) {
      for (i = 0; i < needline; i++) free2(lvar[i]);
      if (nline + 1 > needline)
         memmove((char *)(&(lvar[0])),
            (char *)(&(lvar[needline])),
            (nline - needline + 1) * sizeof(*lvar));
   }
   *linenop += needline;

#ifdef   OLDPARSE
   return((score) ? 0 : 1);
#else
   free2(form0);
   free2(scorelist);
   return((score) ? 0 : ret);
#endif
}

namelist *addlist(list, max, entp)
namelist *list;
int max, *entp;
{
   int ent;

   if (!entp) ent = max + 1;
   else {
      if (max < *entp) return(list);
      ent = *entp = ((max + 1) / BUFUNIT + 1) * BUFUNIT;
   }
   list = (namelist *)realloc2(list, ent * sizeof(namelist));

   return(list);
}

VOID freelist(list, max)
namelist *list;
int max;
{
   int i;

   if (list) {
      for (i = 0; i < max; i++) {
         free2(list[i].name);
#ifndef   NOSYMLINK
         free2(list[i].linkname);
#endif
      }
      free2(list);
   }
}

int lsparse(vp, list, listp, func)
VOID_P vp;
CONST lsparse_t *list;
namelist **listp;
char *(*func) __P_((VOID_P));
{
   namelist tmp;
   char *cp, *dir;
   int n, no, max, ent, score;

   for (n = 0; n < (int)(list -> topskip); n++) {
      if (!(cp = (*func)(vp))) break;
      free2(cp);
   }

   max = ent = 0;
   *listp = addlist(*listp, max, &ent);
   initlist(&((*listp)[0]), parentpath);
   todirlist(&((*listp)[0]), (u_int)-1);
   max++;

   no = 0;
#ifdef   HAVEFLAGS
   tmp.st_flags = (u_long)0;
#endif
   score = -1;
   parsefilelist(NULL, list, NULL, NULL, NULL);
   for (;;) {
      n = parsefilelist(vp, list, &tmp, &no, func);
      if (n < 0) {
         if (n == -1) break;
         parsefilelist(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
         freelist(*listp, max);
         *listp = NULL;
         return(n);
      }
      if (!n) continue;
      else if (score < 0) score = n;
      else if (n > score) continue;

      if (list -> flags & LF_NOTRAVERSE) dir = vnullstr;
      else for (;;) {
         dir = pseudodir(&tmp, *listp, max);
         if (!dir || dir == vnullstr) break;
         *listp = addlist(*listp, max, &ent);
         memcpy((char *)&((*listp)[max]),
            (char *)&tmp, sizeof(**listp));
         todirlist(&((*listp)[max]), (u_int)-1);
         (*listp)[max].name = dir;
#ifndef   NOSYMLINK
         (*listp)[max].linkname = NULL;
#endif
         (*listp)[max].ent = no;
         max++;
      }
      if (!dir) {
         free2(tmp.name);
#ifndef   NOSYMLINK
         free2(tmp.linkname);
#endif
         continue;
      }

      if (isdotdir(tmp.name) != 1
      || max <= 0 || isdotdir((*listp)[0].name) != 1)
         *listp = addlist(*listp, max, &ent);
      else {
         free2((*listp)[0].name);
#ifndef   NOSYMLINK
         free2((*listp)[0].linkname);
#endif
         memmove((char *)&((*listp)[0]),
            (char *)&((*listp)[1]),
            --max * sizeof(**listp));
      }

      memcpy((char *)&((*listp)[max]),
         (char *)&tmp, sizeof(**listp));
      (*listp)[max].ent = no;
      max++;
   }
   parsefilelist(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

   no -= (int)(list -> bottomskip);
   for (n = max - 1; n > 0; n--) {
      if ((*listp)[n].ent <= no) break;
      free2((*listp)[n].name);
#ifndef   NOSYMLINK
      free2((*listp)[n].linkname);
#endif
   }
   max = n + 1;
   for (n = 0; n < max; n++) (*listp)[n].ent = n;

   return(max);
}

int strptime2(s, fmt, tm, tzp)
CONST char *s, *fmt;
struct tm *tm;
int *tzp;
{
   char *cp;
   int n, c, len, cent, hour, pm, tz;

   cent = hour = tz = 0;
   pm = -1;
   tm -> tm_year = tm -> tm_mon = tm -> tm_mday =
   tm -> tm_hour = tm -> tm_min = tm -> tm_sec = 0;

   for (; *fmt; fmt++) {
      if (*fmt == ' ') {
         if (*s == ' ') for (s++; *s == ' '; s++) /*EMPTY*/;
         continue;
      }
      if (*fmt != '%' || *(++fmt) == '%') {
         if (*(s++) != *fmt) return(-1);
         continue;
      }

      c = (fmt[1] != '%' || fmt[2] == '%') ? fmt[1] : ' ';
      for (len = 0; s[len]; len++) if (s[len] == c) break;
      cp = strndup2(s, len);
      s += len;
      n = 0;
      switch (*fmt) {
         case 'a':
         case 'A':
            n = readdatestr(cp, weeklist, WEEKLISTSIZ);
#if  0
            if (n >= 0) tm -> tm_wday = n;
#endif
            break;
         case 'b':
         case 'B':
         case 'h':
            n = readdatestr(cp, monthlist, MONTHLISTSIZ);
            if (n >= 0) tm -> tm_mon = n;
            break;
         case 'C':
            if ((n = atoi2(cp)) < 19 || n > 99) n = -1;
            else cent = n;
            break;
         case 'd':
         case 'e':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 31) n = -1;
            else tm -> tm_mday = n;
            break;
         case 'H':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 23) n = -1;
            else tm -> tm_hour = n;
            break;
         case 'I':
            if ((n = atoi2(cp)) < 1 || n > 12) n = -1;
            else hour = n;
            break;
         case 'm':
            if ((n = atoi2(cp)) < 1 || n > 12) n = -1;
            else tm -> tm_mon = n - 1;
            break;
         case 'M':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 59) n = -1;
            else tm -> tm_min = n;
            break;
         case 'p':
            n = readampm(cp);
            if (n >= 0) pm = n;
            break;
         case 'S':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 60) n = -1;
            else tm -> tm_sec = n;
            break;
         case 'u':
            if ((n = atoi2(cp)) < 1 || n > 7) n = -1;
#if  0
            else tm -> tm_wday = n % 7;
#endif
            break;
         case 'w':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 6) n = -1;
#if  0
            else tm -> tm_wday = n;
#endif
            break;
         case 'y':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 99) n = -1;
            else {
               if (n < 69) n += 100;
               tm -> tm_year = n;
            }
            break;
         case 'Y':
            if ((n = atoi2(cp)) < 0 || n > 9999) n = -1;
            else tm -> tm_year = n - 1900;
            break;
         case 'Z':
            tz = 0;
            if (*cp == '-') tz = -1;
            else if (*cp == '+') tz = 1;
            if (tz) {
               if ((n = atoi2(&(cp[1]))) < 0) break;
               n = (n / 100) * 60 + (n % 100);
               tz *= n;
               break;
            }
            else if (!strncmp(cp, "GMT", strsize("GMT"))) {
               n = strsize("GMT");
               if (!cp[n]) break;
               else if (cp[n] == '-') tz = -1;
               else if (cp[n] == '+') tz = 1;
               else {
                  n = -1;
                  break;
               }
               n++;
               if ((n = atoi2(&(cp[n]))) < 0) break;
               tz *= n * 60;
               break;
            }
            for (n = 0; n < TZLISTSIZ; n++)
               if (!strcmp(cp, tzlist[n].name)) break;
            if (n >= TZLISTSIZ) {
               n = -1;
               break;
            }
            tz = tzlist[n].len;
            break;
         default:
            n = -1;
            break;
      }
      free2(cp);
      if (n < 0) return(-1);
   }

   if (cent) tm -> tm_year = cent * 100 - 1900 + (tm -> tm_year % 100);
   if (hour) {
      if (pm > 0) hour = (hour % 12) + 12;
      else if (!pm) hour %= 12;
      tm -> tm_hour = hour;
   }
   if (tzp) *tzp = tz;

   return(0);
}
#endif   /* DEP_LSPARSE */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index